فرهنگسرای ارسباران(12پارت,1پارت بیشتر باکیفیت بالا)

http://s8.picofile.com/file/8338471368/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_1_.mpeg.html

http://s8.picofile.com/file/8338471700/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_1_.vob.html

http://s8.picofile.com/file/8338473018/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_2_.mpeg.html

http://s9.picofile.com/file/8338474076/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_3_.mpeg.html

http://s8.picofile.com/file/8338477550/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_4_.mpeg.html

http://s9.picofile.com/file/8338478592/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_5_.mpeg.html

http://s8.picofile.com/file/8338479000/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_6_.mpeg.html

http://s9.picofile.com/file/8338480050/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_7_.mpeg.html

http://s9.picofile.com/file/8338480342/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_8_.mpeg.html

http://s8.picofile.com/file/8338482068/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_9_.mpeg.html

http://s8.picofile.com/file/8338482676/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%85.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8338484026/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA.mpeg.html

 

زنده رود89(10پارت)

http://s9.picofile.com/file/8335614584/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_1_.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8335615468/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_2_.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8335617342/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_3_.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8335618842/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_4_.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8335619792/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_5_.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8335621984/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_6_.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8335623192/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_7_.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8335624068/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_8_.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8335624842/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_9_.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8335625276/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF89_10_.mp4.html

 

جشن عکاسان سینما

http://s9.picofile.com/file/8335534734/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8335534900/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A72.mp4.html

 

اولین هفته فیلم ایرانی دروان

http://s8.picofile.com/file/8335350568/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86.mp4.html

حضورمصطفی زمانی درتئاترعلی نصیریان

http://s9.picofile.com/file/8335350884/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1.mp4.html

 

لایوی ازپشت صحنه قسمت آخرشهرزاددردانشگاه تهران

http://s8.picofile.com/file/8335351076/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4.html

پشت صحنه کیفر

http://s8.picofile.com/file/8335347618/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B11.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8335347876/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B12.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8335348068/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B13.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8335348950/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B14.wmv.html

برنامه هفت سال 89

http://s8.picofile.com/file/8335340534/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA_89_1_.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8335340818/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA_89_2_.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8335341068/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%81%D8%AA_89_3_.wmv.html

بوی عیدی ویژه برنامه تحویل سال 90شبکه تهران

http://s9.picofile.com/file/8335340076/%D8%A8%D9%88%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2.flv.html

ویژه برنامه تابهارسال89

http://s8.picofile.com/file/8335309876/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8489_1_.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8335312876/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8489_2_.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8335313842/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8489_3_.wmv.html

  http://s9.picofile.com/file/8335314342/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8489_4_.wmv.html

 

 

مصاحبه ifilmبامصطفی زمانی (پارت اول باعنوان جشنواره سیام فجرآپلودشده است)

http://s9.picofile.com/file/8335307676/Mostafa_Zamani_On_I_film_tv.flv.html

برنامه دونیمه سیب ویژه سال تحویل سال90

http://s9.picofile.com/file/8335296818/%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_1_.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8335297800/%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_2_.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8335300350/%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_5_.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8335306400/%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_9_.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8335306768/%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A8_1_.mpg.html

مراسم تجلیل عوامل شهرزادازعلی نصیریان

http://s9.picofile.com/file/8334770376/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.mp4.html

گزارش سینمااکران

http://s9.picofile.com/file/8333860026/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8333944442/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B42.mp4.html

فستیوال بین المللی شانگهای /فیلم جامه دران

http://s9.picofile.com/file/8333945350/%DA%86%DB%8C%D9%86_1_.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8333945376/%DA%86%DB%8C%D9%86_2_.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8334215492/%DA%86%DB%8C%D9%86.mp4.html

مصطفی زمانی در فرش قرمز دزدی یک عاشقانه

http://s8.picofile.com/file/8334707576/%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_1_.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8334707584/%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_2_.mp4.html

پردیس سینماکورش اکران یک روزبخصوص

http://s9.picofile.com/file/8338533892/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8338534176/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_22.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8338535618/%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4.html

سینمااکران

http://s9.picofile.com/file/8333859400/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4.html

ویدیو/برنامه مع المشاهدین/مصطفی زمانی

http://s8.picofile.com/file/8323819150/%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86.mp4.html

http://s8.picofile.com/file/8323821418/2.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8323824492/3.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8323827734/4.mp4.html

ویدیو/زنده رودشبکه اصفهان/سال 87

http://s8.picofile.com/file/8323685800/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF87.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8323687768/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF2.mpg.html

http://s9.picofile.com/file/8323690542/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF1.mpg.html

http://s9.picofile.com/file/8323692226/mostafazamani_k_3_.wmv.html

یکشنبه 5 اردیبهشت ساعت 19:30 در پردیس سینمایی پارک ملت ویدیو/ استقبال هواداران ازمصطفی زمانی /فرش قرمزآل /سال88

http://s8.picofile.com/file/8323668092/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8323668184/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8323668492/javayez_f.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8323669842/%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D9%81%D8%B1%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2.wmv.html

تقدیرازمصطفی زمانی به عنوان بهترین بازیگرسال88

این برنامه سال 88ازشبکه 3 پخش شد

http://s9.picofile.com/file/8323859692/mostafazamani_g_13_.wmv.html

ویدیو/تقدیرازعوامل یوسف پیامبر توسط عزت الله ضرغامی رئیس صداوسیما/دیدارباررهبر/سال88

http://s8.picofile.com/file/8323665618/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B12030.wmv.html

http://s8.picofile.com/file/8323665876/1.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8323666176/2.mp4.html

پشت صحنه من همسرش هستم

http://s9.picofile.com/file/8324500118/man_hamsaresh_hastam.wmv.html

پشت صحنه جامه دران

http://s8.picofile.com/file/8324509642/%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87.mp4.html

مستندسرگردون

http://s9.picofile.com/file/8324518700/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86.mp4.htm

پشت صحنه قصه پریا

l

http://s8.picofile.com/file/8324512784/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_73_.wmv.html

http://s9.picofile.com/file/8324599950/e1bcd4c0731a6dd26a56269b4616e806712389.mp4.html

ویدیوپشت صحنه جامه دران به هنگام دانلود عبارت یه عاشقانه ساده نمایش داده میشه واشتباه تایپی هستبرنامه زنده اینترنتی 35http://s9.picofile.com/file/8334529384/35_1_.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8334529576/35_2_.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8334529868/35_3_.mp4.htmlپشت صحنه شهرزاد


http://s8.picofile.com/file/8333944418/%D9%BE%D8%B4%D8%AA_%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF.mp4.htmlبرنامه MOZAİKترکیه /هیلال تی وی/http://s8.picofile.com/file/8333857442/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8333857900/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87.mp4.htm


تمام فیلم های مربوط به اکران های تیک آف درسینمامگامال/آزادی/سینماتوگراف موزه سینما/فیلم نت نیوز


http://s9.picofile.com/file/8333915742/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%81_1.mp4.html


http://s9.picofile.com/file/8333916426/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%812.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8333918592/%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%81_3.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8333921418/%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%81.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8333946568/%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%81_5.mp4.html


http://s9.picofile.com/file/8333945326/%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%81_6.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8333945334/%D8%AA%DB%8C%DA%A97.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8333947176/%D8%AA%DB%8C%D


http://s9.picofile.com/file/8333947484/%D8%AA%DB%8C%DA%A910.mp4.html


http://s9.picofile.com/file/8333947218/%D8%AA%DB%8C%DA%A9_9.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8339717418/kourosh_cinema_20170715_1581807381017090476.mp4.html

اکران خصوصی تیک اف /علی اوجی ومصطفی زمانی

http://s8.picofile.com/file/8339719468/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C_%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp4.html

اکران خیریه جامه دران

http://s9.picofile.com/file/8333861468/jamedaraan.mp4.html


قطر


http://s9.picofile.com/file/8333904084/%D9%82%D8%B7%D8%B1.mp4.html

پشت صحنه یه عاشقانه ساده


http://s9.picofile.com/file/8333854450/%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87.wmv.html

شبکه سحر

http://s9.picofile.com/file/8333848126/%D8%B3%D8%AD%D8%B1.flv.html

گزارش ریتم زندگی درنشست جامه دران وماهی سیاه کوچولو /http://s9.picofile.com/file/8333893384/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%

D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4.html


http://s8.picofile.com/file/8334276926/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%DB%8C_%D9%88%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.mp4.html  

http://s8.picofile.com/file/8333903750/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88.mp4.html

http://s9.picofile.com/file/8333944300/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88.mp4.html
سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]