برای من هیچ چیزرویایی نیست. همه ی آرزوهای دنیا را دست یافتنی می بینم.

 کــافے اســت خــوب فـــکــ ـر کنِیـــــم و خـــوب بخــــواهیــــم.خــــداونــــد همـہ چـــیز را در اخـــتیارمــــان قـــرارخـــواهـــد داد. بـــایـــد رمز جـــهـــان رابـــشنــــاســـیــم.

نبـــا یــــد تــــرسیِد بـــاـــد احتـــیــــاط کـــرد.بــــایـــد بـــر اســــاس تجـــربہ و مـــطــالعـہ

فــــاصـلـہ ، ترس و احــتیــاط را تــشــخیص داد کہ از تــــار مــو نـــازک تـــر اســـت.

 مـــن فـــکر مے کـــنـــم کــل جــهــــان هــستے بــر ایــن مـــبـــنا قـــرار دارد کــہ عـــاشـــق بـــا شے. تـــنـــهـــا عـــاشـــق بـــودن بـــراے خـــدا مــــهـــم اســـت.مـــــا

ادمــــها ے ز مینے هـــســـتیـــم بــــا تــــعلقـــــات خـــودمــــان و در دنـــــیا یے

زندگے مے کنـــیـــم کـہ تمـــــا مے نعــــمــتها بـــراے استــــفـــاده ے مــــا در ان

قــــرار گــــرفــــته اســــت.

بـــایـــد از دنــــیا لــــــذت بـــبر یــــــم بے انکه کسے رابــــیازاریـــــم. من معمولا

چیــــزے را در مــــاوراء جـــستـــتجو نمے کـــنم.هــمـــه چـــــــز را در اطــــــراف

خـــودم پـــیدا مے کـــنم.

 بـــــازیــــگر ے زند گے مـــــن اســـت . در زمـــــانه ا ے کــــه اعـــــتمــــاد کــــردن ســــخت و عـــــاشـــق شــــدن محــــال اســـت.مـــن هـــمـــه را در فـــیــــلم و

بــــــاز ے ام جـــبران مےکـــــنـــم.بـــــه جــــا ے نـــقـــشـــم عــــــاشـــــق مے شــــــوم

وقـــــتــــے بــــــاز ے مے کـــــنـــم هــمـــان مــصــــطفـــــے زمـــــا نے هســـتــــم کـــه

مـــمکـــن اســــت یـــک روز ے عــــــاشـــــق بـــوده یـــا بـــا شــــد.

 یــک بـــــازیــــگر از مـــن پــــرســــیـــدبـــــهتریــــتن خــــاطره ا ے کــــه از بـــچــگــــے دار ے چـــیـــست؟ گـــفـــــتــم ایــن کـــه هــــشـــت شــــب زودتــــــر

شـــــام بــــخـــورم و بــــه تــــخـــت بــــرم ...دنـــــیـــا را بـــــه مــــن مے دادنــــد.

فـــــرصــتت رویـــــا بــــا فے داشـــتم .ذوق مے کــــردم.خیـــــال بــــاف هــــســـتم

امـــا بـــه جـــا یے رســــیـــد ه ام کـــه دیــــــگر ارزو هـــــایــــم دســـــتم امده اســــت.

فــــرق خیـــــال و رویـــــا را پــــــیـــدا کـــــرده ام . مــــن رویـــــا ے ارامـــــش دارم.

 کـــــودک مـــــاندن ســـخـــت شــده اســـــت . خــیلـــے ســـخـــت تـــر از چـــیـــز ے کـــه مـــن فـــکـــر مے کـــــردم.مـــن مــــانده ام در جـــــامـــعـــه الـان چــــطـــور مے

تــــوانـــــم کـــــودک بـــــاشــــم. مــــثـــلا در چــــشـــم طـــرف نگــــاه مے کنــے و مے

گـــو یے بــــه جـــــان عـــزیــــزم، مے گـــویــــد هـــمــــه هـــمـــین را مے گـــویـــنـد

اصــــلا مـــعــنا ے عــزیـــز را نمــے فـــهــمند!!!!


 همه ی آرزوهای دنیا را دست یافتنی می بینم


عشق و دوست داشتن فقط به اندازه یک تار مو با هم فاصله دارند و ان هم حسادت است .عشق همراه با حسادت است اما دوست داشتن نه.

 عشق و دوست داشتن


هر چه که بر گردیم به عقب ، برگردیم به خودمان سالم تر می شویم و وقتی که سالم تر می شویم، عشق را بهتر می فهمیم.


عشق را بهتر می فهمیم

يك تئوري هست كه مي گويد براي شروع هركاري اول رويايش را بساز،من آدم رويا پردازي بودم و هستم ولي مي بينم كه با اين همه داشتن هااز همه چيز مهم تر،آرامش ندارم .


جمله اي هست درنهج البلاغه كه مي فرمايد: آدم رويا پرداز احمق استمن به اين جمله خيلي فكر كردم و فهميدم بهتر است همه خيالات وآرزوهايم با پسوند آرامش باشد. .

هميشه به خدا مي گويم : فقط به من آرامش بده. برايم خيلي سخت بودكه از روياهايم بگذرم به خاطر اين كه آرامشم را ازدست ندهم.


سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]