سقف بازیگری
راستش دوست داشتم سقفی داشت ولی ندارد ازانجا که بازیگری وهنربرخاسته ازروح ادمی ست وروح انسان همواره دارای ابعاد ناشناخته هست فکر می کنم نمی توان سقفی برای بازیگر قائل شد. بنابراین بازیگری سقف ندارد ولی بازیگرسقف داردوسقف بازیگری همان زمانی است که احساس کند دیگر چیزی برای یاد گرفتن نیست
عادل ترین داور
بعدازخدا خیلی به خودم متکی هستم. این طور بارامده ام وروحیاتم این گونه است سعی کردهام ازپس مشکلاتم بربیام ویاد بگیرم درپس هر رفتاروانتخاب اگر شکستی بود مسئولش خودم هستم واگر موفقیتی بود کمک ادم ها رادررسیدن ان ازیاد نبرم.سعی کردهام همیشه درست جلو برم وهر پیروزی وشکستی را جزئی اززندگیم بدانم وهمیشه به زمان به عنوان عادل ترین داور نگاه کرده ام
قدرت و رحمت خدا
تا حد زیادارامش دارم چون به قدرت ورحمت خدا خیی اعتقاد دارم وبه نظرم این که ادم به خواهد ارامش خودرادر رسیدن با نرسیدن به یکی ازخواسته های خود ببیند ناخود اگاه قدرت خدا را انکار کرده است. ممکن است راهی که انتخاب کرده ایم بن بست باشد ولی نباید یادمان برود این دنیا پراز راهایی ست که به هدف عالی ختم می شود.ارامش من ازاین جهت است که ناراحت ازنداشتش نیستم وباید راهش را عوض کنم. خاوتمندی طبیعت خیلی اعتقاد دارم.روراست بودن باخودم
بیش ازهمه با خودم روراسن هست البته به خودم دروغ می گویم طولی نمی کشد که متوجه میشم اشتباه کردم. گاهی می دانم دروغ بگوم شکست می خورم ما می گویم بگذار این اتفاق بیفتد شاید درست شوم ودیگر دروغ نگویم. البته به معنای عام ازاین روراستی هم ضرر کرده ام ولی به معنای خاص نه چون درنهایت به نع ادم تمام می شود.راستی ودرستی صفت بسیاری از انسانی است ان هم باارزش های بالا که درنهایت به خوبی ختم می شود ولی به این اعتقاد دارم که صفات وب انسانی در جا ها به تقابل باهم می رسند که این به نوع نگاه ما و نوع تعریف ازان صفت برمی گردد ولی نگاه من همیشه طوری بوده که از رو راستی نتیجه خوبی گرفتم

مرد40ساله
درمن همسرش هستم نقش یک مرد 40بازی می کنم که این مرد دچار مشکلات زناشویی و خانوادگی می شود کار کردن با مصطفی شایسته برای من لذت بخش است. از روزاول انتظارش راد اشتم که با ادم فهمیده وسینما شناس و سینما دوست کار می کنم اما بعد ازیک هفته متوجه شدم بیش ازتوقع من سینما را می شناسد وتوانایی اجرای ان را دارد. به نظرم ساخت این فیلم اصلا شباهتی به کار اول ندارد ایشا ن به خوبی می توانند با بازیگر اتباط برقرار کنند وبه راحتی می توانند منظور خودرا به بازیگر برساند وی کامل به دور از ادا واطوار وسختگیری های که معمولا موجب دورشدن ازموضوع می شود دارد ومشخص است بخاطر این چند سال تهیه کنندگی اصول سینما را خیلی خوب یاد گرفتند به لحاظ این که می داند گروه اگر ارامش نداشته باشد این ناارامی برپرده سینما نمایان میشود . ازاین کار خیلی راضی هستم یعنی دارم لذت واقعی حضور دراین حرفه رامی برم.تکرار موفقیت
بزرگی به یک فیلم و10فیلم نیست استقبال از سریال یوسف که یادتان هست؟ ان کار تمام شد ورفت. ان موقع من داشتم فکر میکردم پله دوم را باید چه طوربرم؟ این که در لحظه اتفاقی برای تو بیفتد مهم نیست این که بتوانی تکرارش کنی حقیقت است می گویند وقتی به قله رسیدی باید روی قله بمانی اما من می گویم نه روی قله می روی اما پایین هم می ا یی. مهم این است که قله های دیگر را هم بتوانی فتح کنی . به تعداد فتح قله هایت زمین می خوری ودور دور تونیست.

فرصتی برای زندگی
تمام زند گی من جلو دوربین است فکر می کنند من کی هستم وچه کار می خواهم بکنم ؟ سینما به من فرصت این راداده که یک بار نقش یک معتاد بازی کنم وسینما این فرصت زندگی را به من داده جایزه گرفت من را ذوق زده می کنداما چیزی که من را بیشتر هیجانی می کند فرصت زندگی است . وقتی فیلمنامه را می خوانم یک بازی برای من همان جادارم ما وقتی می اید اول فیلمنامه حال من بد می شود یعنی به من احترام نگذاشته واز این بابت ناراحت میشوم . بدرود بغداد را درفیلمنامه ساده تر می دیدم درست است که باید خود خواه باشی ولی به اندازه ات خود خواه باش یک جمله حسن فتحی همیشه جلوی چشم من هست که گفت: مصطفی همیشه فرکن اگر سینما را از تو بگیرند چه هستی ؟ این جمله را به عنوان یادگاری همیشه از او دارم