در جست و جوی هویت یک پیامبر الهی

پس از گذشت زمان و ته نشین شدن غبار ها می توانیم قدر مجموعه
"حضرت یوسف" را بدانیم که با وجود تمام کاستی ها و نواقصش ،پیامبری را نشانمان داد که مردم دار بود و به شدت قابل باور و نزدیک به ارزش های الهی همه ادیان و دارای المان های هویتی شیعه امروز . دلیل استقبال مردم کشورهای مختلف دنیا ،با ادیان و عقاید مختلف از این مجموعه همین بود . دوستی در بیروت تعریف می کرد که هنگام پخش این مجموعه در لبنان ،عموم مردم با ادیان ،مذاهب و عقایدمختلف،
"لاست" و "فرار از زندان" و "24"و...رها می کردند و یک پارچه سریال "حضرت یوسف"می دیدند

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]