هر چه که بر گردیم به عقب ، برگردیم به خودمان سالم تر می شویم و وقتی که سالم تر می شویم، عشق را بهتر می فهمیم

.

مصطفی زمانی

برچسب‌ها: عشق را بهتر می فهمیم

:


يك تئوري هست كه مي گويد براي شروع هركاري اول رويايش را بساز،من آدم رويا پردازي بودم و هستم ولي مي بينم كه با اين همه داشتن هااز همه چيز مهم تر،آرامش ندارم

.

جمله اي هست درنهج البلاغه كه مي فرمايد: آدم رويا پرداز احمق استمن به اين جمله خيلي فكر كردم و فهميدم بهتر است همه خيالات وآرزوهايم با پسوند آرامش باشد

. .

هميشه به خدا مي گويم : فقط به من آرامش بده. برايم خيلي سخت بودكه از روياهايم بگذرم به خاطر اين كه آرامشم را ازدست ندهم

.

برای من هیچ چیزرویایی نیست. همه ی آرزوهای دنیا را دست یافتنی می بینم.

کــافے اســت خــوب فـــکــ ـر کنِیـــــم و خـــوب بخــــواهیــــم. خــــداونــــد همـہ چـــیز را در اخـــتیارمــــان قـــرارخـــواهـــد داد. بـــایـــد رمز جـــهـــان رابـــشنــــاســـیــم.

.

مصطفی زمانی

مـــن فـــکر مے کـــنـــم کــل جــهــــان هــستے بــر ایــن مـــبـــنا قـــرار دارد کــہ عـــاشـــق بـــا شے. تـــنـــهـــا عـــاشـــق بـــودن بـــراے خـــدا مــــهـــم اســـت.مـــــا

.

رابــــیازاریـــــم. من معمولا

.

مصطفی زمانی

بـــــازیــــگر ے زند گے مـــــن اســـت . در زمـــــانه ا ے کــــه اعـــــتمــــاد کــــردن ســــخت و عـــــاشـــق شــــدن محــــال اســـت.مـــن هـــمـــه را در فـــیــــلم و

مےکـــــنـــم.بـــــه جــــا ے نـــقـــشـــم عــــــاشـــــق مے شــــــوم

.

مصطفی زمانی

یــک بـــــازیــــگر از مـــن پــــرســــیـــدبـــــهتریــــتن خــــاطره ا ے کــــه از بـــچــگــــے دار ے چـــیـــست؟ گـــفـــــتــم ایــن کـــه هــــشـــت شــــب زودتــــــر

.

هــــســـتم

ه جـــا یے رســــیـــد ه ام کـــه دیــــــگر ارزو هـــــایــــم دســـــتم امده اســــت.

.

مصطفی زمانی

کـــــودک مـــــاندن ســـخـــت شــده اســـــت . خــیلـــے ســـخـــت تـــر از چـــیـــز ے کـــه مـــن فـــکـــر مے کـــــردم.مـــن مــــانده ام در جـــــامـــعـــه الـان چــــطـــور مے

!!!!

مصطفی زمانی

عشق و دوست داشتن فقط به اندازه یک تار مو با هم فاصله دارند و ان هم حسادت است .عشق همراه با حسادت است اما دوست داشتن نه

.

اصــــلا مـــعــنا ے عــزیـــز را نمــے فـــهــمند

گـــو یے بــــه جـــــان عـــزیــــزم، مے گـــویــــد هـــمــــه هـــمـــین را مے گـــویـــنـد

تــــوانـــــم کـــــودک بـــــاشــــم. مــــثـــلا در چــــشـــم طـــرف نگــــاه مے کنــے و مے

______________________________________________

فــــرق خیـــــال و رویـــــا را پــــــیـــدا کـــــرده ام . مــــن رویـــــا ے ارامـــــش دارم

امـــا بـــ

فـــــرصــتت رویـــــا بــــا فے داشـــتم .ذوق مے کــــردم.خیـــــال بــــاف

شـــــام بــــخـــورم و بــــه تــــخـــت بــــرم ...دنـــــیـــا را بـــــه مــــن مے دادنــــد

______________________________________________

مـــمکـــن اســــت یـــک روز ے عــــــاشـــــق بـــوده یـــا بـــا شــــد

وقـــــتــــے بــــــاز ے مے کـــــنـــم هــمـــان مــصــــطفـــــے زمـــــا نے هســـتــــم کـــه

بــــــاز ے ام جـــبران

__________________________________________________________

خـــودم پـــیدا مے کـــنم

چیــــزے را در مــــاوراء جـــستـــتجو نمے کـــنم. هــمـــه چـــــــز را در اطــــــراف

بـــایـــد از دنــــیا لــــــذت بـــبر یــــــم بے انکه کسے

قــــرار گــــرفــــته اســــت

زندگے مے کنـــیـــم کـہ تمـــــا مے نعــــمــتها بـــراے استــــفـــاده ے مــــا در ان

ادمــــها ے ز مینے هـــســـتیـــم بــــا تــــعلقـــــات خـــودمــــان و در دنـــــیا یے

___________________________________________________________

فــــاصـلـہ ، ترس و احــتیــاط را تــشــخیص داد کہ از تــــار مــو نـــازک تـــر اســـت

نبـــا یــــد تــــرسیِد بـــاـــد احتـــیــــاط کـــرد. بــــایـــد بـــر اســــاس تجـــربہ و مـــطــالعـہ

توسط: شیوا| در: چهارشنبه 1391/12/16 | موضوع


/**/

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]